Kriteria Kepemimpinan dalam Islam

Islam menjamin hak politk setiap manusia untuk mengurusi dan mengatur kehidupan muka bumi. Kewajiban tersebut termanifesikan juga dalam ...